Studier och ekonomi

När du studerar på gymnasiet finns det olika bidrag du kan söka i samband med dina gymnasiestudier. Du kan ansöka om bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Studiebidrag från CSN

När du fyller 16 år och börjar på gymnasiet får du studiebidrag från CSN. Fram till dess att du fyller 18 år betalar CSN ut studiebidraget till dina vårdnadshavare. När du fyller 18 år betalar de ut pengarna direkt till dig.

Om dina vårdnadshavare vill att du ska få studiebidraget innan du har fyllt 18, kan de ordna med en överföring via sin bank.

Du behöver inte göra någon ansökan för att få studiebidrag. Om du har ogiltig frånvaro kan du förlora studiebidraget.

Extra tillägg

Om du eller din familj behöver mer pengar än studiebidraget kan du ansöka om extra tillägg hos CSN. Extra tillägg prövas utifrån familjens behov.

På CSN:s webbplats finns bra information om studier och bidrag.

Resebidrag

SL-kort

Har du längre resväg till gymnasieskolan än sex kilometer får du bidrag till resor mellan hemmet och skolan, i första hand i form av ett SL-kort. Kortet får du av skolan vid terminsstarten.

Resebidrag för faktiska kostnader

Om du studerar utanför Stockholms län kan du ansöka om resebidrag hos kommunen. Resebidraget ersätter dina faktiska resekostnader. Du ska lämna in kvitton för en månads resekostnader i din ansökan om resebidrag.

Maxbeloppet för 2024 är 1 910 kronor i månaden under sammanlagt nio månader per år. Utbetalning sker en gång per termin. Du ansöker i början av skolåret för ett läsår i taget.

Du kan inte få resebidrag samtidigt som du har inackorderingstillägg.

Ansökan om resebidrag gör du via kommunens e-tjänster under E-tjänster och blanketter - ansök om resebidrag.

Senast 30 november måste ansökan inkomma gällande resebidrag för höstterminen och 30 april gällande resebidrag för vårterminen.

Inackordering

Om du är folkbokförd i Södertälje men går i gymnasiet i en annan kommun utanför Stockholms län kan du få inackorderingstillägg. Det är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten, resor till och från skolan samt resor mellan studieorten och Södertälje. 

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du:

  • är folkbokförd i Södertälje kommun går i kommunal gymnasieskola utanför Stockholmslän.
  • är förstahandsmottagen eller går en riksrekryterande utbildning.
  • är under 20 år, till och med vårterminen det år då du fyller 20 år.
  • har en restid mellan bostaden i Södertälje (folkbokföringsadressen) och skolan som är minst två timmar eller har en resväg som är minst 40 kilometer enkel resa med allmänna kommunikationer.

Du kan inte få inackorderingstillägg om du:

  • får resebidrag
  • är andrahandsmottagen

Inackorderingstillägget för 2024 är 1 910 kr i månaden under sammanlagt nio månader per år. Elever som är antagna till en nationell idrottsutbildning (NIU) kan inte få inackorderingstillägg om de är mottagna i andra hand till det nationella programmet. Förstahandsmottagning gäller om Södertälje kommun har ett avtal med den berörda skolan eller kommunen.

Om du får inackorderingstillägg betalas det ut tidigast i oktober för höstterminen och i februari för vårterminen.

Om du går i en kommunal gymnasieskola söker du bidraget via kommunens e-tjänster under E-tjänster och blanketter - Ansök om inackorderingstillägg. Observera att en ansökan om inackorderingstillägg ska skickas in till kommunen inför varje nytt läsår under studietiden. 

Om du går i fristående gymnasieskola söker du bidraget genom CSN.

CSN - inackorderingstillägg

Inackorderin­gstillägg är ett bidrag som du kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten.

För att få inackorderings­tillägg ska du ha en restid, tur och retur, på minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan. Restiden beräknas med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg.

Du kan ansöka om inackordering­stillägg från CSN om du till exempel studerar på en fristående gymnasieskola eller en folkhögskola. Ansök på CSN.se.

Om du ska studera på en kommunal gymnasieskola eller på komvux ansöker du vanligtvis om inackorde­ringstillägg hos din hemkommun.

Om du ska studera utanför Sverige kan du läsa om inackorderingsti­llägg på sidan Gymnasiestudier utanför Sverige (CSN.se).